Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

CURAÇAO DOLPHIN THERAPY & RESEARCH CENTER N.V. (CDTC)

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Broertjes – en zusjesprogramma: het educatieve en interactieve programma ontwikkeld door CDTC voor de broertjes en zusjes van de Deelnemer in het Programma.

CDTC: Curaçao Dolphin Therapy & Research Center N.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Deelnemer: de Deelnemer aan het Programma, tevens Opdrachtgever of in voorkomende gevallen (minderjarigheid Deelnemer / handelingsonbekwame Deelnemer) rechtsgeldig vertegenwoordigd door Opdrachtgever.

Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma: een op maat gesneden, intensieve en familiegeoriënteerde multidisciplinaire vorm van therapie en/of revalidatie, die wordt uitgevoerd door een team van gecertificeerde en gediplomeerde therapeuten met specialisaties op de gebieden van logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, orthopedagogiek, familietherapie en psychologie, in nauwe samenwerking met onze dolfijnen.

Faciliteiten: de bij CDTC ten behoeve van het Programma in gebruik zijnde faciliteiten, waaronder, maar niet beperkt tot de bestaande gebouwen, de buitengebieden, de platforms en de lagunes.

Family Swim: de activiteit die wordt aangeboden aan de familieleden van de Deelnemer aan het Programma, waarin de familieleden de mogelijkheid krijgen om in de lagunes de dolfijnen, die meedoen aan het Programma, te ontmoeten.

Opdrachtgever: de contractuele wederpartij (in voorkomende gevallen: ouders / voogden / wettig vertegenwoordigers van Deelnemer) van CDTC.

Special Swim: zwemmen onder begeleiding, aangeboden aan gekwalificeerde gasten die hiermee de mogelijkheid krijgen de dolfijnen te ontmoeten in de dolfijn-lagunes.

Periode: de door CDTC en Opdrachtgever overeengekomen periode gedurende welke Deelnemer aan het door CDTC aangeboden Programma deelneemt.

Programma: de programma’s aangeboden door het CDTC, waaronder, maar niet beperkt tot het door CDTC aangeboden Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma, Family Swim, broertjes- en zusjesprogramma en de Special Swim.

Programmakosten: de kosten die door CDTC voor het Programma in rekening worden gebracht voor de Deelnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderdelen van het door CDTC aangeboden Programma en op iedere overeenkomst tussen CDTC en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CDTC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden ingeschakeld en op alle aanvullende diensten die CDTC aanbiedt, waaronder, maar niet beperkt tot, transportdiensten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar in de Engelse, Duitse en Spaanse taal. In geval van verschil van interpretatie / uitleg van de algemene voorwaarden, prevaleert de Engelstalige tekst.

Artikel 3. Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma CDTC
Het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma is gebaseerd op positieve bekrachtiging en weerspiegelt de laatste bevindingen op het gebied van therapie en revalidatie.

Het door CDTC aangeboden Dolfijn Ondersteundeprogramma is niet bedoeld als medische behandeling ter genezing van ziekten en / of andere medische aandoeningen. CDTC kan geen resultaten van de door haar aangeboden therapie garanderen. Behaalde resultaten uit het verleden / bij andere Deelnemers bieden geen garantie voor het bereiken van een bepaald gewenst resultaat bij de Deelnemer.

Artikel 4. Informatieplicht Opdrachtgever
Het Programma is door de interactie met dolfijnen in zeewater niet voor iedereen geschikt.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens omtrent Deelnemer, waarvan CDTC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn (en die zijn opgenomen in het Aanmeldingsformulier van CDTC) of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CDTC worden verstrekt. In het geval van deelname aan het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma en/of de Special Swim moet deze informatie samen met het aanmeldingsformulier aan CDTC worden verstrekt.

Opdrachtgever is verder verplicht om CDTC zo spoedig mogelijk van wijzigingen in de reeds verstrekte informatie omtrent de Deelnemer (bijvoorbeeld een nieuw ziektebeeld) op de hoogte te stellen.

CDTC beoordeelt aan de hand van haar Aanmeldingsformulier en de door Opdrachtgever verstrekte (medische) gegevens of in haar ogen het Programma geschikt is voor de (beoogde) Deelnemer. CDTC is hierbij afhankelijk van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig en / of niet volledig aan CDTC zijn verstrekt, heeft CDTC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of - naar keuze van CDTC - af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, zonder gehouden te zijn tot terugbetaling van de door Opdrachtgever eventueel reeds betaalde Programmakosten (en andere reeds gemaakte kosten).

Artikel 5. Medische keuring
De mogelijkheid tot deelname door Deelnemer aan het door CDTC aangeboden Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma en/of de Special Swim is afhankelijk van de uitkomst van een door (of namens) CDTC af te nemen medische keuring.

Deze keuring kan bestaan uit één of allen van de volgende onderdelen:

- beoordeling van het aanmeldingsformulier en het medische dossier door of namens CDTC;
- overleg door of namens CDTC met de behandelende arts (hoofd behandelaar) van de (beoogde) deelnemer;
- een fysieke keuring van (beoogde) deelnemer door een door CDTC aangewezen arts.

De specifieke keuring die wordt toegepast is afhankelijk van de medische achtergrond van de Deelnemer en de door Opdrachtgever verstrekte informatie en dient om vast te stellen of het verantwoord is om de (beoogde) Deelnemer te laten deelnemen aan het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma en/of de Special Swim.

De kosten van een eventuele fysieke medische keuring zijn voor rekening van Opdrachtgever.

CDTC behoudt zich het recht voor om deelname van Deelnemer aan het Programma te weigeren. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens in het aanvraagformulier is een van de gronden om alsnog deelname te weigeren, zelfs als Deelnemer reeds op Curaçao is gearriveerd.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
CDTC zal de overeenkomst uitvoeren naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CDTC het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7. Beperking van Aansprakelijkheid

Juistheid verstrekte gegevens
CDTC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van het feit dat CDTC is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

CDTC behoudt zich het recht voor om op grond van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens (en/of het gebrek aan gegevens of de onjuistheid van deze gegevens) deelname aan het Programma te weigeren.

Beschikbaarheid medicatie
Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de beschikbaarheid van eventueel voor Deelnemer noodzakelijke medicatie. CDTC staat niet in voor de beschikbaarheid van bepaalde medicatie op Curaçao   en aanvaardt uit dien hoofde geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van het ontbreken van bepaalde voor Deelnemer vereiste medicatie.

Interactie met dolfijnen in zeewater
De Faciliteiten van CDTC zijn gelegen in het Curaçao Sea Aquarium complex en omringd door (zee) water. Het Programma wordt grotendeels uitgevoerd in- en in de nabijheid van (zee) water, met alle inherente risico’s die daaraan zijn verbonden, waaronder het risico van verdrinking.

Deelnemers zijn verplicht om gedurende de onderdelen van het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma en/of de Special Swim die zich in- of in de nabijheid van het water afspelen, een door CDTC ter beschikking te stellen reddingsvest / drijfvermogen bevorderend hulpmiddel te gebruiken.

Afhankelijk van het feit of de Deelnemer aan de Family Swim en/of het Broertjes – en zusjesprogramma een gediplomeerde zwemmer is, heeft CDTC het recht de Deelnemer te verplichten tot het dragen van een reddingsvest / drijfvermogen bevorderend hulpmiddel. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de beoordeling of de Deelnemer kan deelnemen aan de specifieke activiteit gepland voor het Broertjes – en zusjesprogramma en/of de Family Swim.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor continu toezicht op Deelnemer en om ervoor te zorgen dat Deelnemer niet zonder toezicht in de nabijheid van het (zee) water kan komen. CDTC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door contact van Deelnemer met (zee) water.

Een belangrijk onderdeel van het Programma wordt gevormd door de interactie met onze dolfijnen. Ondanks dat CDTC ten behoeve van de Deelnemers en onze dolfijnen de grootst mogelijke zorg in acht neemt om ongelukken te voorkomen, bestaat het risico dat deelname aan onze Programma’s door de aard van de omgeving (zeewater) in combinatie met het interactieve karakter van de programma’s kan leiden tot persoonlijke verwonding en in zeer uitzonderlijke omstandigheden tot de dood van de Deelnemer.

Door deel te nemen aan het Programma, aanvaardt Opdrachtgever, mede namens Deelnemer, de inherente risico’s die verbonden zijn aan interactie in het water met dolfijnen.

Beperking van Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van CDTC, voor zover deze door haar aansprakelijkheids-verzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van CDTC beperkt tot tweemaal de Programmakosten. CDTC is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 8. Deelname aan het Broertjes en zusjesprogramma, Family Swim en Special Swim.

Het Broertjes en zusjesprogramma bestaat uit de activiteiten zoals weergegeven door CDTC in haar programmaboekje dat uitgegeven wordt voorafgaand aan het begin van iedere Periode. Het Broertjes en zusjesprogramma kan onderverdeeld worden in verschillende activiteiten, sommigen zijn enkel passend voor kinderen van bepaalde leeftijdsgroepen. Bovendien kunnen activiteiten plaatsvinden buiten het terrein van CDTC. De Opdrachtgever is verantwoordelijk om te beoordelen of het kind al dan niet kan deelnemen aan de specifieke activiteit van het Broertjes enzusjesprogramma.

De Deelnemer aan de Family Swim, aangeboden door het CDTC, moet een adequate zwemmer zijn, vaardig in het gebruik van zwemvinnen en moet voor minstens 30 minuten in een zeewaterlagune van 5 tot 6   meter diepte kunnen blijven, zonder een risico te vormen voor zichzelf of voor anderen. Om de veiligheid van onze Deelnemers en dolfijnen te waarborgen is het gebruik van een zwemvest verplicht voor alle Deelnemers die kleiner zijn dan 1.45 m/57 inches.

In geval van een minderjarige Deelnemer is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de beoordeling van   de Deelnemers’ zwemvaardigheden voorafgaand aan de aanmelding voor een  watergerelateerde   activiteit, inclusief het Broertjes- en zusjesprogramma en de Family Swim. CDTC behoudt het recht om de Deelnemer te verplichten een zwemvest te gebruiken wanneer een CDTC vertegenwoordiger beslist dat de Deelnemer geen adequate zwemmer is.

Vanwege het interactieve karakter van onze Programma’s, is het niet toegestaan voor zwangere Deelnemers om deel te nemen aan de onderdelen van onze Programma’s in het water met onze dolfijnen.

Deelnemers die onder invloed zijn van alcohol, drugs, verdovende middelen of enige medicatie gebruiken die de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid beïnvloeden, zijn uitgesloten van deelname aan het Programma, tenzij, in het geval van medicatie, het gebruik van medicatie vooraf met het CDTC is besproken.

Deelnemers zijn verplicht nauwgezet en volledig de instructies van het CDTC personeel op te volgen en, als dit niet het geval is, stemmen er bij voorbaat mee in dat verdere deelname aan het Programma en verdere toegang tot het Sea Aquarium Park hen ontzegd kan worden zonder restitutie van de Programmakosten en/of entreekosten.

Artikel 9. Betalingscondities

Gelijktijdig met de ontvangst van de bevestiging van de mogelijkheid tot deelname aan het Programma door Deelnemer, ontvangt Opdrachtgever van CDTC een factuur voor de Programmakosten.

CDTC zal een aanbetaling factureren op het moment dat de reservering voor één van de Programma’s is gemaakt. Betalingsinstructies zijn gepubliceerd op CDTC’s website (www.cdtc.info). De kosten van het Programma worden door CDTC voor ieder kalenderjaar opnieuw vastgesteld en zullen op de website van CDTC (www.cdtc.info) worden gepubliceerd.

Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd. Alle kosten verbonden aan de betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Aanbetaling
Het als aanbetaling op de factuur weergegeven bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum door CDTC op de door haar op de factuur aangegeven bankrekening te zijn ontvangen. De aanbetaling kan ook gedaan worden in de vorm van een borg door middel van een van de door CDTC geaccepteerde creditcards.

Pas na ontvangst van de aanbetaling wordt de door Opdrachtgever gewenste Periode definitief gereserveerd.

Resterende bedrag
Het op de factuur vermelde resterende bedrag dient uiterlijk 90 dagen voorafgaand aan de Periode door CDTC op de door haar op de factuur aangegeven bankrekening te zijn ontvangen.

Te late betaling
CDTC is gerechtigd om bij het uitblijven van tijdige betaling van enige verschuldigde termijn de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden.

Na het verstrijken van één van de hiervoor vermelde betalingstermijnen (de ‘aanbetaling’ en/of het ‘resterende bedrag’) is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de van toepassing zijnde wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van CDTC en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens CDTC onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de verschuldigde Programmakosten.

Als gevolg van de grote vraag naar ons therapie programma ontvangt CDTC regelmatig verzoeken om een therapie periode te reserveren gelegen twee of meer jaren in de toekomst. Ondanks dat CDTC ernaar streeft om de prijs van ons programma te handhaven op hetzelfde niveau, is het niet mogelijk om rekening te houden met inflatie en andere kostprijsverhogende factoren voor een periode langer dan een jaar in de toekomst. Om die reden vragen wij uw begrip voor het feit dat als u een reservering maakt voor een therapie periode gelegen meer dan een jaar in de toekomst, dat de prijs voor ons programma die genoemd wordt op de pro forma factuur die u ontvangt, in dat geval onder voorbehoud is van mogelijke inflatie. CDTC verstuurt een definitieve factuur binnen 12 maanden voorafgaand aan de gereserveerde therapie periode.

Artikel 10. Annulering

Annulering van een reeds bevestigde reservering kan alleen schriftelijk (fax naar CDTC).

In alle gevallen van annulering van een bevestigde reservering wordt de aanbetaling aan administratiekosten in rekening gebracht, te vermeerderen met de eventueel door CDTC gemaakte kosten ten behoeve van de medische keuring (voor zover hiervoor een externe arts is ingeschakeld).

Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma
Annulering binnen 90 dagen vóór aanvang van de Periode is alleen mogelijk op grond van medische redenen betreffende de Deelnemer. De annulering dient vergezeld te gaan van een doktersverklaring. Indien een geldige reden voor de annulering ontbreekt, dan is CDTC gerechtigd om aanspraak te maken op betaling van de volledige Programmakosten.

Indien mogelijk zal CDTC in overleg een nieuwe reservering maken voor de eerst beschikbare Periode .

Andere onderdelen van het Programma (Special Swim / Introductie)
Annulering binnen 14 dagen voor de start van het betreffende onderdeel van het Programma (met de uitzondering van het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma) is alleen mogelijk op grond van medische redenen. Indien een geldige reden voor de annulering ontbreekt, dan is CDTC gerechtigd om aanspraak te maken op betaling van de volledige Programmakosten. Indien mogelijk zal CDTC in overleg een nieuwe reservering maken voor de eerste beschikbare Periode.

Artikel 11. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie van Curaçao wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CDTC geen invloed kan uitoefenen, als gevolg waarvan CDTC niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, maar niet beperkt tot: slecht weer, ziekte van de Deelnemer, vluchtvertragingen, familieomstandigheden van de Deelnemer, etc.etc.. CDTC heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CDTC haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen vanCDTC opgeschort.

Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CDTC niet mogelijk is, langer duurt dan de Periode, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Rescheduling / Inhaalsessies / Restitutie van betaling

In het geval van annulering van het volledige Programma zal CDTC altijd proberen om de Deelnemer voor de eerstvolgende mogelijke periode in te delen.

Restitutie van (een deel van) de Programmakosten vindt alleen plaats in de vorm van een korting op de Programmakosten voor een volgend bezoek en alleen indien een geannuleerde sessie niet kon worden ingehaald. Restitutie geschiedt pro-rata parte aan het aantal geannuleerde sessies, is beperkt tot de Programmakosten die in rekening zijn gebracht voor de Periode gedurende welke de annulering plaatshad en is afhankelijk van de oorzaak van annulering.

Indien één of meer sessies worden geannuleerd vanwege gebleken onjuistheid en / of onvolledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, dan is CDTC niet gehouden tot enige restitutie. Indien de Opdrachtgever onvolledige en/of onjuiste (medische) informatie aan CDTC heeft verstrekt over de Deelnemer, wordt de Opdrachtgever verantwoordelijk gehouden voor alle door CDTC gemaakte kosten.

Tenzij CDTC en Opdrachtgever een ander aantal sessies zijn overeengekomen, zijn de Programmakosten voor het Dolfijn Ondersteunde Therapieprogramma gebaseerd op (tien) 10 therapiesessies. Indien een sessie geannuleerd moet worden, dan wordt altijd getracht een inhaalsessie in te plannen (maximaal 1 inhaalsessie per dag). Restitutie van (een deel van) de Programmakosten vindt alleen plaats in de vorm van een korting op de Programmakosten voor een volgend bezoek en alleen indien een geannuleerde sessie niet kon worden ingehaald. Restitutie geschiedt pro-rata parte aan het aantal geannuleerde sessies, is beperkt tot de Programmakosten die in rekening zijn gebracht voor de therapie periode gedurende welke de annulering plaatshad en is afhankelijk van de oorzaak van annulering. Indien een of meer sessies worden geannuleerd vanwege gebleken onjuistheid en/of onvolledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, dan is CDTC niet gehouden tot enige restitutie.

Artikel 13. Intellectuele eigendom 

Alle door CDTC verstrekte data / informatie, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CDTC worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of gebruikt voor enig commercieel doel.

CDTC behoudt zich het recht voor om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen gegevens / informatie, omtrent Deelnemer (waaronder tevens wordt begrepen beeldmateriaal) te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, educatieve doleinden en promotionele doeleinden, mits in geanonimiseerde vorm. Voor zover CDTC wenst af te wijken van gebruik van voornoemde gegevens in anonieme vorm, zal zij Opdrachtgever daartoe afzonderlijk schriftelijk benaderen en om toestemming verzoeken.

Artikel 14. Geschillenbeslechting en toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, is het op het eiland Curaçao van rechtswege geldende recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit- of verband houden met een overeenkomst waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen exclusief ter beoordeling worden voorgelegd aan het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, zulks onverminderd het recht van partijen om in spoedeisende gevallen in kort geding om een voorlopige voorziening te verzoeken.

Artikel 15. Deponering 

De Engelse versie van deze voorwaarden is gedeponeerd ter Griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg te Willemstad, Curaçao. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige opdracht.